Nochnitsa [Rus] 4
 - temporal spirit(s) - infer
 - female 4
 - night 4
 aka Nocnitsa [Pol] [Rus] [Srb] [Svk] 6
  - malefic spirit - infer
  - female 6
  - (night hag) 6
  - presides over nightmares 6
 aka Gorska Makva [Bul] 6
  - gora [OCS] (mountain) 26
 aka Kriksy 6
 aka Plaksy 6